ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

PL

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

– Administratorem Państwa danych osobowych jest Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego – Dr Aleksandra Piasecka zsiedzibą w Lublinie przy ul. Turkusowej 10/3, Lublin 20-572.

– Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

– Przetwarzane są tylko dane osobowe potrzebne do realizacji określonych celów i przechowuje się je przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

– W szczególności Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytań i wykonywania zleceń w ramach umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych lub prowadzenie kursów językowych przez okres realizacji usługi.

– W przypadku zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego podanie imienia i nazwiska (osoby fizyczne) lub nazwy (osoby prawne) jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 5 lat.

– Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia uwierzytelnionego w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia.

– Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

– W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

– Administrator, w swoim prawnie uzasadnionym interesie, przechowuje korespondencję i dokumentację w celu obsługi ewentualnych reklamacji do okresu przedawnienia roszczeń (maks. 10 lat).

Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

– dostępu do dotyczących Państwa danych,

– dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

– prostowania tych danych,

– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co Administrator ma obowiązek wykonać tylkowtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.,

– Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.,

– Dane osobowe mogą zostać przekazane do: biura rachunkowego w celu prowadzenia księgowości; serwisu poczty elektronicznej w celu prowadzenia korespondencji; wybranych podwykonawców w celu realizacji usługi tłumaczeniowej.

– Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

– Administrator nie wykorzystuje pozyskanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

– Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem (Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego – Dr Aleksandra Piasecka, ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin, email: info@apiasecka.pl, tel. 798-444-110).

Wyceń tłumaczenie

Załącz plik do tłumaczenia