ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DR ALEKSANDRA PIASECKA I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ HTTP://APIASECKA.PL/

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej https://apiasecka.pl/ (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, w tym zasadami przetwarzania danych osobowych i zasadami korzystania ze Strony.

DANE FIRMOWE I KONTAKTOWE WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ

Właścicielem i administratorem Strony Internetowej jest Dr Aleksandra Piasecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Dr Aleksandra Piasecka (NIP: 7122726055, REGON: 385979801), adres poczty elektronicznej: info@apiasecka.pl (dalej jako: „Właściciel Strony” lub „Administrator”). We wszelkich sprawach związanych ze Stroną oraz przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Właścicielem Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@apiasecka.pl, lub pisemnie na adres: ul. Turkusowa 10/3, 20-572 Lublin.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Dr Aleksandra Piasecka jest Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy udostępnicie je bezpośrednio nam, na przykład wysyłając nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego https://apiasecka.pl/kontakt/ lub na adres poczty elektronicznej info@apiasecka.pl. W przypadku podjęcia współpracy będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przekazane przez Państwa na potrzeby realizacji zlecenia lub zawarte w treści umowy o tłumaczenie, którą zawrzemy, na zasadach szczegółowo określonych w treści tej umowy i oraz Regulaminie. Zapewniamy, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych i nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy danych. Dane pozostawione w celach kontaktowych za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej (https://apiasecka.pl/) są wykorzystywane do dalszego kontaktu z Państwem, zaś w przypadku zawarcia umowy o tłumaczenie – administrujemy Państwa danymi przede wszystkim w celu realizacji tej umowy, na zasadach określonych w umowie lub obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku zawarcia umowy o tłumaczenie uwierzytelnione podanie imienia i nazwiska (w odniesieniu do osób fizycznych) lub firmy (w odniesieniu do osób prawnych) jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ich przetwarzania przez Właściciela Strony wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego, określonego w art. 17 ust. 2 p. 2) ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 poz. 1326 t.j.) Na potrzeby Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia uwierzytelnionego, w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej, Właściciel Strony przetwarza Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail (w przypadku przesyłania tłumaczenia drogą elektroniczną), adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji (w przypadku przesyłania tłumaczenia drogą pocztową) lub/i numeru dowodu osobistego (w przypadku przekazania oryginału tłumaczenia osobiście).

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

ANONIMOWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Administrator nie zbiera za pośrednictwem Strony Internetowej automatycznie Państwa danych osobowych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce, jedynie jeżeli odwiedzający sam kontaktuje się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie lub korzysta z formularza kontaktowego (https://apiasecka.pl/).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane osobowe wykorzystywane będą przez Właściciela Strony w następujących celach: 1) w celu podjęcia przez Właściciela Strony niezbędnych działań przed zawarciem umowy o tłumaczenie oraz w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Właścicielu Strony w związku z realizacją umów, o których była wyżej mowa, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Państwem a Właścicielem Strony, wynikających przede wszystkim z umów, o których mowa powyżej; 4) w celu zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości, możliwości kontaktu z Państwem, możliwości realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych ze świadczonymi przez nas usługami (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 5) w celu budowy marki Właściciela Strony oraz promowania działalności i oferty Właściciela Strony za pomocą prowadzenia profilu Właściciela Strony (fanpage) na portalu społecznościowym Facebook, LinkedIn oraz Twitter i z wykorzystaniem jego funkcjonalności (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych), w szczególności przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Państwem w przypadku jej zawarcia, a także przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji podatkowej. Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, gdy będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. gdy występować będzie określona w art. 6 ust. 1 RODO przesłanka dopuszczalności przetwarzania danych).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym dostawcom usług prawnych i pocztowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać powierzone przez administratora dostawcom usług lub produktów działającym w ich imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, transportowe, kurierskie, serwisowe. Nie sprzedajemy Państwa danych. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom – robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY DANE OSOBOWE

Macie Państwo prawo do żądania od Właściciela Strony dostępu do danych osobowych w granicach art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania (w tym aktualizacji) w granicach art. 16 RODO, usunięcia w granicach art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania w granicach art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych w granicach art. 20 RODO, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dyspozycje zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne, bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych). Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl). Informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

COOKIES

Nasza strona internetowa https://apiasecka.pl/ korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika. Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu (cele stosowania cookies). Cookies na naszej stronie internetowej nie zbierają żadnych danych osobowych. Pozyskane za pomocą cookies dane nie są przez nas nikomu przekazywane. Nasza strona korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie: 1) Absolutnie niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Państwu korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Państwa zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne. 2) Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej strony, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem wersji mobilnej strony. W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies. Przez korzystanie z naszej strony, bez zmian ustawień w zakresie prywatności w oprogramowaniu Państwa urządzenia, wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie w Państwa przeglądarce. Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi. Usuwanie plików Cookie: Pod podanymi poniżej linkami możecie Państwo zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach. Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w Internecie – np. w serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

ZABEZPIECZENIA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym, stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji. Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików. Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie. Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od odbiorców Państwa danych wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia. Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych, a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Strona dostępna jest dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach strony udostępnione zostają między innymi informacje o prowadzonej przez Właściciela Strony działalności. Za pośrednictwem formularza kontaktowego użytkownik, który podał wymagane dane, może uzyskać odpowiedź na skierowane przez niego zapytanie o tłumaczenie, w tym informacje dotyczące usług świadczonych przez Właściciela Strony. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu, a także zaakceptować niniejszą Politykę prywatności i Regulamin. Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane są:
   • Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0.6 i wyższej, Edge.
   • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Korzystanie ze Strony i formularza kontaktowego jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Właściciela Strony, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań, prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
   • pisemnie na adres: ul. Turkusowa 10/3, 20-572 Lublin, lub
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@apiasecka.pl.
Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel Strony namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej. Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.

Wyceń tłumaczenie

    Załącz plik do tłumaczenia