ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Regulamin

Regulamin świadczenia usług
Obowiązuje od dnia
31.07.2020

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) precyzuje zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych przez dr Aleksandrę Piasecką Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego Dr Aleksandra Piasecka (NIP: 7122726055, REGON: 385979801), zwaną dalej „Tłumaczem”.

2. Korzystanie z usług Tłumacza oznacza zaakceptowanie poniższych warunków przez osobę składającą zamówienie, zwaną dalej „Klientem”.

3. Tłumacz zobowiązuje się do świadczenia usług terminowo i z dołożeniem należytej staranności, zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia oraz poszanowania zasad etyki zawodowej zawartych w kodeksie tłumacza przysięgłego.

4. Wszystkie informacje udostępnione przez Klienta w związku z realizowanym zleceniem traktowane są jako poufne.

Złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza wyceny lub przesłanie pliku do tłumaczenia na adres e-mail info@apiasecka.pl. Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, informację odnośnie oczekiwanego sposobu tłumaczenia (tłumaczenie zwykłe lub poświadczone, tzw. przysięgłe), preferowanego terminu realizacji oraz sposobu dostarczenia gotowego tłumaczenia. W odpowiedzi Tłumacz przedstawia wycenę oraz proponowany termin realizacji. W przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu, stawki oraz terminu realizacji Klient potwierdza zamówienie. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Tłumacza, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku ustalenia przez Tłumacza zaliczki, za dzień przyjęcia zlecenia do realizacji uważa się dzień wpływu całej zaliczki na rachunek bankowy Tłumacza, o którym mowa w punkcie 8 a. sekcji „Płatności” lub dzień dokonania płatności w formach, o których mowa w punktach 8 b. i c. sekcji „Płatności”.

3. Jeśli Klient ma ewentualne propozycje terminologiczne lub materiały pomocnicze, powinien dostarczyć je Tłumaczowi w momencie potwierdzania zamówienia.

Dostarczanie i zwrot dokumentów

Tłumaczenia zwykłe

Teksty do tłumaczenia można dostarczyć pocztą elektroniczną w postaci pliku w formacie Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Adobe PDF lub w postaci skanu na adres e-mail info@apiasecka.pl lub za pomocą formularza do wyceny. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów osobiście do biura (adres: ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Tłumaczem. Tłumaczenie zwracane jest w sposób uzgodniony z Klientem (pocztą elektroniczną, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem).

Tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe)

Dokumenty do tłumaczenia poświadczonego można wysłać w postaci pliku w formacie Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Adobe PDF lub w postaci skanu na adres e-mail info@apiasecka.pl lub za pomocą formularza do wyceny, a oryginał okazać przy odbiorze. Można też dostarczyć materiały od razu w oryginale do biura (adres: ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Tłumaczem. W przypadku wykonania tłumaczenia wyłącznie na podstawie kopii lub skanu dokumentu, bez zapoznania się z jego oryginałem, Tłumacz zaznacza ten fakt w formule poświadczającej tłumaczenie i załącza kopię, na podstawie której sporządził tłumaczenie. Tłumaczenie zwracane jest w sposób uzgodniony z Klientem (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem). Oprócz tego istnieje możliwość sporządzenia i wysłania skanu tłumaczenia pocztą elektroniczną lub tłumaczenia z podpisem kwalifikowanym.

Jednostka rozliczeniowa

1. W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych jednostkę rozliczeniową stanowi strona tłumaczeniowa licząca 1600 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami, liczona wg wskazań statystyki edytora MS Word. W przypadku dokumentów w wersji elektronicznej, w których liczbę znaków określa się automatycznie, liczba stron tłumaczenia jest określana na podstawie tekstu źródłowego (oryginału). Natomiast w przypadku skanów, wydruków, kopii i innych dokumentów, w których nie można obliczyć liczby znaków, Tłumacz informuje Klienta o szacunkowej liczbie stron, podając również ich maksymalną ilość, a dokładna wartość zamówienia zostaje określona na podstawie tekstu docelowego (tłumaczenia). Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W przypadku tłumaczeń pisemnych poświadczonych (tzw. przysięgłych) za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego), wg wskazań statystyki edytora MS Word. Tłumaczenia poświadczone rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym, a każda strona rozpoczęta liczy się jako cała.

3. W przypadku tłumaczeń ustnych podstawową jednostką rozliczeniową jest blok dwugodzinny i jest on możliwy tylko w przypadku realizacji zlecenia w siedzibie Tłumacza (Lublin). W przypadku zleceń realizowanych poza siedzibą Tłumacza (Lublin) stosuje się bloki cztero- i ośmiogodzinne. Każdy rozpoczęty blok liczy się jako pełny.

4. Koszty poniesione w związku z wyjazdami w celu wykonywania czynności poza siedzibą Tłumacza (Lublin), w szczególności koszty podróży, koszty pobytu i przejazdów, noclegów i wyżywienia, doliczane są do ceny tłumaczenia w następującej wysokości:

 • a) koszty przejazdów:

  • – w przypadku korzystania z samochodu osobowego – według stawki określonej w obowiązujących przepisach: w § 2 pkt 1 lit. „b” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.02.27.271) – na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej [Dz.U.2013.167];
  • – w przypadku korzystania z innych środków transportu – według kosztów biletów; Klient jest zwolniony z obowiązku zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia Tłumaczowi transportu staraniem i na koszt Klienta.
 • b) pozostałe koszty – w wysokości wynikającej z przedstawionych przez Tłumacza paragonów lub faktur.

5. Klient powinien dostarczyć Tłumaczowi materiały umożliwiające przygotowanie się do realizacji zlecenia. Koszty tłumaczeń ustnych realizowanych w sobotę wiążą się ze stawką powiększoną o 50%, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy – o 100%.

Tryb rozliczenia

1. Stawka za tłumaczenia w trybie zwykłym ma zastosowanie w przypadku zleceń, w których dzienny nakład pracy Tłumacza nie przekracza pięciu stron tłumaczeniowych.

2. Stawka za tłumaczenia w trybie pilnym ma zastosowanie w przypadku zleceń, w których dzienny nakład pracy Tłumacza wynosi od 6 do 10 stron. Wówczas stawka podstawowa powiększona zostaje o 50%.

3. Stawka za tłumaczenie w trybie ekspres ma zastosowanie w przypadku zleceń, w których dzienny nakład pracy Tłumacza wynosi powyżej 10 stron lub w przypadku zleceń realizowanych w dniu złożenia zlecenia oraz w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy. Wówczas stawka podstawowa powiększona zostaje o 100%.

4. Czas realizacji zlecenia liczony w dniach nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia do realizacji. W przypadku zleceń przyjętych do realizacji po godzinie 18:00, za dzień przyjęcia zlecenia do realizacji uważa się dzień następny. W przypadku przyjęcia zlecenia do realizacji w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, za dzień przyjęcia zlecenia do realizacji uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach. Termin wykonania tłumaczenia nie obejmuje czasu wysyłki i dostarczenia przez pocztę.

Płatności

1. Orientacyjny cennik tłumaczeń znajduje się w dziale Cennik, ale każde zlecenie traktowane i wyceniane jest indywidualnie przez Tłumacza.

2. Wycenie indywidualnej podlegają w szczególności tłumaczenia dokumentów napisanych odręcznie i trudnych do odczytania, prezentacje Power Point oraz wszelkie formaty wymagających dodatkowych prac edytorskich.

3. Koszty tłumaczenia powiększone są o ewentualne koszty przesyłki gotowego tłumaczenia, zgodnie z ustalonym z Klientem sposobem dostarczenia tekstu przetłumaczonego.

4. W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia przez Klienta po rozpoczęciu wykonywania usługi Klient obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną przez Tłumacza do chwili zgłoszenia rezygnacji, wynoszącego jednak nie mniej niż 30% uzgodnionej szacunkowej wartości zlecenia.

5. Podane stawki stanowią wartości brutto. Tłumacz nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT.

6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za zlecenie jest:

 • a. rachunek wystawiony przez Tłumacza po wykonaniu zlecenia, z zastrzeżeniem punktu b. poniżej,
 • b. rachunek wystawiony przed dokonaniem zlecenia w przypadku, gdy na etapie potwierdzenia realizacji zlecenia Tłumacz poinformuje o wysokość zaliczki.

7. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia rachunku, chyba że Tłumacz ustali odrębny termin na etapie potwierdzenia realizacji zlecenia.

8. Możliwe formy płatności za tłumaczenie obejmują:

 • a. przelew na konto bankowe 34 1050 1953 1000 0097 2966 4681 (ING Bank Śląski)
 • b. system Przelewy24
 • c. gotówkę.

9. Tłumacz zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń od uchylających się od płatności Klientów, zarówno indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych, o zapłatę za wykonane usługi wszelkimi postępowaniami wydobywczymi określonymi w polskiej procedurze cywilnej i karnej. Niezależnie od powyższych procedur Tłumacz może w zakresie określonym ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2020 poz. 389 t.j.) wpisać Klienta uchylającego się od płatności do Krajowego Rejestru Długów (KRD).

10. W sytuacji nawiązania stałej współpracy lub w przypadku obszernych zleceń możliwe jest uzgodnienie indywidualnych warunków współpracy (zwłaszcza w zakresie wydłużonego terminu płatności, jednej stałej stawki bez względu na tryb tłumaczenia, priorytetowego traktowania zleceń).

Postanowienia końcowe

1. Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia do chwili przyjęcia zlecenia do realizacji.

2. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia wyłącznie po zapłacie pełnej kwoty należności za wykonane tłumaczenie.

3. Tłumacz, po uzgodnieniu z Klientem, ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach niż określone powyżej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Oferta przedstawiona na stronie internetowej www.apiasecka.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Wyceń tłumaczenie

  Załącz plik do tłumaczenia