ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Oferta

Pieczątka

Tłumaczenie dokumentów wymagających uwierzytelnienia (przystawienia pieczęci i złożenia podpisu przez tłumacza przysięgłego). Najczęściej tłumaczone pisma:

tezxt

umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, sprzedaży, darowizny, najmu, przedwstępne itp.

Urzędowe

dokumenty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, decyzje administracyjne itp.

Notarialne

akty, umowy, testamenty, pełnomocnictwa itp.

Handlowe

zaświadczenia REGON, wpisy do ewidencji działalności, NIP, KRS, umowy handlowe, spółek itp.

Finansowe

faktury, dokumenty bankowe, sprawozdania finansowe, audyty, opinie itp.

Sądowe

orzeczenia, pozwy, wezwania, skargi, wnioski, ugody, pouczenia, odpisy z ksiąg wieczystych itp.

Policyjne

protokoły, notatki urzędowe, zaświadczenia, postanowienia itp.

Uczelniane i szkolne

dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomu, indeksy itp.

Medyczne

wyniki badań, karty leczenia szpitalnego, zwolnienia lekarskie itp.

Samochodowe

karty pojazdu, dowody rejestracji, zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu itp.

Inne

dokumenty celne, prawo jazdy, dowody osobiste, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności itp.

Tłumaczenia pisemne zwykłe tekstów ogólnych i specjalistycznych z następujących dziedzin:

PRAWO:

umowy, pisma sądowe i procesowe, testamenty, opinie prawne, akty prawne itp.

BIZNES:

umowy handlowe, pełnomocnictwa, dokumenty korporacyjne, korespondencja z partnerami, raporty, prezentacje, dokumentacja przetargowa itp.

NAUKA:

artykuły naukowe, abstrakty, wystąpienia konferencyjne, publikacje książkowe, wnioski o granty i stypendia, materiały szkoleniowe itp.

REKLAMA I MARKETING:

ulotki, broszury informacyjne, materiały prasowe, foldery reklamowe, strony www itp.

EKONOMIA I FINANSE:

sprawozdania finansowe, bilanse, faktury, sprawozdania zarządu z działalności spółki, gwarancje bankowe, rachunki przepływów pieniężnych itp.

UNIA EUROPEJSKA:

materiały informacyjne, teksty prawne, biuletyny itp.

KULTURA I SZTUKA:

katalogi wystaw, omówienia, broszury informacyjne i przewodniki itp.

TECHNICZNE:

instrukcje obsługi, gwarancje itp.

Korekta

Korekta tekstów dostarczonych przez klienta. W przypadku tłumaczeń sporządzonych przeze mnie i przeznaczonych do publikacji możliwość ich weryfikacji językowej przez native speakera.

Glosariusze

Tworzenie baz terminologicznych na zamówienie firm i instytucji.

Tłumaczenia ustne, zarówno wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego lub zwykłe, wykonywane w następujących sytuacjach:

Czynności notarialne

Czynności urzędowe (m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego, Urzędzie ds. Cudzoziemców)

Rozprawy sądowe

Przesłuchania na policji

Konferencje, kursy, szkolenia, prezentacje i wykłady

Spotkania biznesowe i negocjacje

Zapraszam na kursy językowe, skierowane do klientów prywatnych oraz firm (indywidualnie lub w małych grupach), dopasowane do konkretnych potrzeb, umiejętności językowych i osobistych predyspozycji uczniów.

General English:

Zajęcia pozwalające rozwinąć wszystkie cztery umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), z naciskiem na kompetencje najbardziej potrzebne uczniowi lub też sprawiające mu największą trudność. Na lekcjach wprowadzane i utrwalane są też nowe struktury gramatyczno-leksykalne. Wszystkie poziomy zaawansowania. Możliwość przygotowania do egzaminów FCE, CAE, CPE.

Legal English:

Zajęcia nakierowane na poznanie angielskiej terminologii prawniczej oraz podstaw systemów prawnych krajów anglojęzycznych, rozumienie i redagowanie dokumentów i tekstów prawniczych, rozumienie wypowiedzi, rozmów i dyskusji dotyczących zagadnień z tej dziedziny oraz brania w nich czynnego udziału. Możliwość przygotowania do egzaminu TOLES i ILEC.

Business English :

Zajęcia obejmujące szeroki zakres tematyczny: m.in. negocjacje, prawo handlowe, marketing, reklamę, PR, HR, zarządzenie, finanse, dokumentację kontraktową. Umożliwiają nie tylko poznanie słownictwa przydatnego w środowisku pracy i uzyskanie poprawności gramatycznej, ale przede wszystkim rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez częste ćwiczenia ustne (dyskusje, prezentacje, symulacje spotkań i negocjacji, ćwiczenia przydatnych dialogów) oraz praktykę w zakresie pisania korespondencji i tworzenia dokumentacji firmowej. Możliwość przygotowania do egzaminów LCCI i BEC.

Academic English:

Zajęcia przygotowujące do wystąpień na konferencjach, egzaminów językowych na uczelni, usprawniające warsztat pisania prac naukowych oraz umożliwiające swobodną komunikację ustną w zakresie swojej dziedziny (nauki społeczne, ekonomiczne, prawne, humanistyczne i artystyczne - sztuki plastyczne) oraz korzystanie ze specjalistycznej literatury w języku obcym. Możliwość przygotowania do egzaminu IELTS Academic.

Przygotowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego:

Warsztaty w zakresie poznawania terminologii specjalistycznej oraz przekładu tekstów prawnych i prawniczych pozwalające przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Klienta lub, w przypadku klientów indywidualnych, u nauczyciela. Istnieje możliwość nauki zdalnej on-line (przez komunikator).

Wyceń tłumaczenie

    Załącz plik do tłumaczenia