ul. Turkusowa 10/3 20-572 Lublin

Pon-Pt 9:00-18:00

Co to jest tłumaczenie poświadczone (tzw. przysięgłe) i kiedy należy je wybrać?

04-07-2018 by al.piasecka

Tłumaczenie poświadczone (zwane też uwierzytelnionym lub – często, choć niepoprawnie – przysięgłym) jest tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym jego podpisem i pieczęcią.

Kim jest tłumacz przysięgły?

To osoba zaufania publicznego, zaprzysiężona i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości. Taki tłumacz spełnia wysokie wymagania w zakresie staranności, bezstronności, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za wierność i rzetelność tłumaczenia.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004, wypełnić wszystkie poniższe warunki:
• mieć obywatelstwo polskie/UE/EFTA
• znać język polski;
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
• ukończyć studia wyższe (ustawa nie wymaga, aby były to studia filologiczne);
• zdać egzamin na tłumacza przysięgłego (egzamin sprawdza doskonałą znajomość języka obcego oraz praktyczną umiejętność przekładu tekstów, w dużej mierze koncentrując się na tematyce prawnej).

Czym się charakteryzuje tłumaczenie poświadczone (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera formułę poświadczającą umieszczoną pod przetłumaczonym tekstem. Musi być ona w języku docelowym tłumaczenia, aby czytelnik bez problemu ją zrozumiał. Formuła obejmuje następujące elementy:
• poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem lub kopią dokumentu (kserokopią, skanem, wydrukiem komputerowym itp.);
• imię i nazwisko tłumacza oraz jego numer na liście tłumaczy przysięgłych, zaczynający się od „TP” (mój to np. TP/51/12);
• numer tłumaczenia nadany w repertorium tłumacza przysięgłego;
• miejsce i datę sporządzenia tłumaczenia.

Tłumacz musi zatem każdorazowo precyzyjnie ustalić, co jest przedmiotem jego tłumaczenia (oryginał czy kopia). Wynika stąd obowiązek obejrzenia przez niego oryginału dokumentu w momencie przyjmowaniu zlecenia lub przy odbiorze, w przeciwnym razie pozostaje mu poświadczenie tłumaczenie z kopii bądź skanu. Jeśli klient decyduje się na takie rozwiązanie, powinien najpierw się upewnić, czy instytucja, gdzie zamierza złożyć tłumaczenie, dopuszcza tłumaczenie, które nie zostało przetłumaczone z oryginału.

Pod formułą poświadczającą tłumacz przysięgły przystawia odcisk swojej okrągłej pieczęci i składa obok jego własnoręczny podpis . Oprócz tego każda fizyczna strona tłumaczenia zostaje opatrzona pieczęcią oraz parafką podpisu tłumacza.

Ponadto tłumaczenie przysięgłe zawiera komentarze tłumacza umieszczane w nawiasach kwadratowych. Dotyczą one m.in. stanu dokumentu, jego elementów graficznych, nieczytelnych fragmentów, domniemanych błędów, niezbędnych wytłumaczeń itp. Szczegółowe reguły sporządzenia tłumaczeń uwierzytelnionych określa Kodeks tłumacza przysięgłego zatwierdzony przez TEPIS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych).

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

O ile wiele tekstów, w tym specjalistycznych lub oficjalnych, nie wymaga tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego (publikacje, teksty reklamowe, raporty, instrukcje, prezentacje, korespondencja z partnerami, strony internetowe itp.), o tyle większość dokumentów przeznaczonych do przedłożenia w instytucjach takich jak sądy, kancelarie prawne, banki czy urzędy będzie wymagała formy tłumaczenia poświadczonego.

Wśród często spotykanych tekstów zlecanych tłumaczowi przysięgłemu znajdą się zatem: umowy, akta stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu), pisma notarialne, pełnomocnictwa, zaświadczenia (np. REGON, NIP, KRS, o niekaralności), faktury, dokumenty bankowe, sprawozdania finansowe, audyty, pozwy, wyroki sądowe, pouczenia, odpisy z ksiąg wieczystych, protokoły, dyplomy, świadectwa, dowody rejestracji, dokumenty celne etc.

Oprócz tego tłumacz przysięgły może dokonywać tłumaczeń ustnych – przede wszystkim jest konieczny przy zawieraniu aktów notarialnych, jeśli jedna ze stron nie włada językiem polskim. Uczestniczy także przy czynnościach urzędowych (w tym w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Urzędzie ds. Cudzoziemców), w rozprawach sądowych i przesłuchaniach na policji.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego), zapraszam do kontaktu (Kontakt)